THE APOSTLES SERMON SERIES

ANDREW


Judas (Iscariot)


James (The Greater)


Simon the Zealot


Philip


Matthew

Nathanael—Bartholomew

Thomas


Simon / Peter


James the Less

Thaddeus—Jude


John